Стартира прием за обучение за LPIC-OT 701: Devops Tools Engineers

Стартира прием за обучение за LPIC-OT 701: Devops Tools Engineers

ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението включва придобиване на знания за боравене с техники за оптимизиране на ежедневното системно администриране и процесите при разработката на софтуер. Знанията, включени в него са пресечната точка между разработка и операции, както и използване на инструментите, които подобряват сътрудничеството в работните потоци през системното администриране и разработването на софтуер.
Обучението ще ви помогне да допълните знанията си по Линкус системна администрация, ще ви помогне да се сертифицирате, както и да станете Линукс DevOPS инженер – една от най-търсените и високо платени ИТ професии.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Няма предварителни изисквания.

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

701 Software Engineering

701.1 Modern Software Development
Understand and design service based applications
Understand common API concepts and standards
Understand aspects of data storage, service status and session handling
Design software to be run in containers
Design software to be deployed to cloud services
Awareness of risks in the migration and integration of monolithic legacy software
Understand common application security risks and ways to mitigate them
Understand the concept of agile software development
Understand the concept of DevOps and its implications to software developers and operators

701.2 Standard Components and Platforms for Software
Features and concepts of object storage
Features and concepts of relational and NoSQL databases
Features and concepts of message brokers and message queues
Features and concepts of big data services
Features and concepts of application runtimes / PaaS
Features and concepts of content delivery networks

701.3 Source Code Management
Understand Git concepts and repository structure
Manage files within a Git repository
Manage branches and tags
Work with remote repositories and branches as well as submodules
Merge files and branches
Awareness of SVN and CVS, including concepts of centralized and distributed SCM solutions

701.4 Continuous Integration and Continuous Delivery
Understand the concepts of Continuous Integration and Continuous Delivery
Understand the components of a CI/CD pipeline, including builds, unit, integration and acceptance tests, artifact management, delivery and deployment
Understand deployment best practices
Understand the architecture and features of Jenkins, including Jenkins Plugins, Jenkins API, notifications and distributed builds
Define and run jobs in Jenkins, including parameter handling
Fingerprinting, artifacts and artifact repositories
Understand how Jenkins models continuous delivery pipelines and implement a declarative continuous delivery pipeline in Jenkins
Awareness of possible authentication and authorization models
Understanding of the Pipeline Plugin
Understand the features of important Jenkins modules such as Copy Artifact Plugin, Fingerprint Plugin, Docker Pipeline, Docker Build and Publish plugin, Git Plugin, Credentials Plugin
Awareness of Artifactory and Nexus

702 Container Management

702.1 Container Usage
Understand the Docker architecture
Use existing Docker images from a Docker registry
Create Dockerfiles and build images from Dockerfiles
Upload images to a Docker registry
Operate and access Docker containers
Connect container to Docker networks
Use Docker volumes for shared and persistent container storage

702.2 Container Deployment and Orchestration
Understand the application model of Docker Compose
Create and run Docker Compose Files (version 3 or later)
Understand the architecture and functionality of Docker Swarm mode
Run containers in a Docker Swarm, including the definition of services, stacks and the usage of secrets
Understand the architecture and application model Kubernetes
Define and manage a container-based application for Kubernetes, including the definition of Deployments, Services, ReplicaSets and Pods

702.3 Container Infrastructure
Use Docker Machine to setup a Docker host
Understand Docker networking concepts, including overlay networks
Create and manage Docker networks
Understand Docker storage concepts
Create and manage Docker volumes
Awareness of Flocker and flannel
Understand the concepts of service discovery
Basic feature knowledge of CoreOS Container Linux, rkt and etcd
Understand security risks of container virtualization and container images and how to mitigate them

703 Machine Deployment

703.1 Virtual Machine Deployment
Understand Vagrant architecture and concepts, including storage and networking
Retrieve and use boxes from Atlas
Create and run Vagrantfiles
Access Vagrant virtual machines
Share and synchronize folder between a Vagrant virtual machine and the host system
Understand Vagrant provisioning, including File, Shell, Ansible and Docker
Understand multi-machine setup

703.2 Cloud Deployment
Understanding the features and concepts of cloud-init, including user-data and initializing and configuring cloud-init
Use cloud-init to create, resize and mount file systems, configure user accounts, including login credentials such as SSH keys and install software packages from the distribution’s repository
Use cloud-init to create, resize and mount file systems, configure user accounts, including login credentials such as SSH keys and install software packages from the distribution’s repository
Understand the features and implications of IaaS clouds and virtualization for a computing instance, such as snapshotting, pausing, cloning and resource limits.

703.3 System Image Creation
Understand the functionality and features of Packer
Create and maintain template files
Build images from template files using different builders

704 Configuration Management

704.1 Ansible
Understand the principles of automated system configuration and software installation
Create and maintain inventory files
Understand how Ansible interacts with remote systems
Manage SSH login credentials for Ansible, including using unprivileged login accounts
Create, maintain and run Ansible playbooks, including tasks, handlers, conditionals, loops and registers
Set and use variables
Maintain secrets using Ansible vaults
Write Jinja2 templates, including using common filters, loops and conditionals
Understand and use Ansible roles and install Ansible roles from Ansible Galaxy
Understand and use important Ansible tasks, including file, copy, template, ini_file, lineinfile, patch, replace, user, group, command, shell, service, systemd, cron, apt, debconf, yum, git, and debug
Awareness of dynamic inventory
Awareness of Ansibles features for non-Linux systems
Awareness of Ansible containers
ansible-galaxy
ansible-doc

704.2 Other Configuration Management Tools
Basic feature and architecture knowledge of Puppet.
Basic feature and architecture knowledge of Chef.

705 Service Operations

705.1 IT Operations and Monitoring
Understand goals of IT operations and service provisioning, including nonfunctional properties such as availability, latency, responsiveness
Understand and identify metrics and indicators to monitor and measure the technical functionality of a service
Understand and identify metrics and indicators to monitor and measure the logical functionality of a service
Understand the architecture of Prometheus, including Exporters, Pushgateway, Alertmanager and Grafana
Monitor containers and microservices using Prometheus
Understand the principles of IT attacks against IT infrastructure
Understand the principles of the most important ways to protect IT infrastructure
Understand core IT infrastructure components and their role in deployment

705.2 Log Management and Analysis
Understand how application and system logging works
Understand the architecture and functionality of Logstash, including the lifecycle of a log message and Logstash plugins
Understand the architecture and functionality of Elasticsearch and Kibana in the context of log data management (Elastic Stack)
Configure Logstash to collect, normalize, transform and ship log data
Configure syslog and Filebeat to send log data to Logstash
Configure Logstash to send email alerts
Understand application support for log management

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителността на обучението е 70 уч.ч. Занятията се провеждат събота и неделя по 5 уч.ч., онлайн.

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се провежда в онлайн форма с инструктор.

ТАКСА ОБУЧЕНИЕ

Такса обучение – 450 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ

За записване или допълнителна информация, можете да използвате онлайн формата, да се обадите на телефони: +(359) 885 157 577; +(359) 889 957 577 или да изпратите имейл на адрес: register@technetuni.bg.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

СЕРТИФИКАТ

След успешно завършване на обучението, студентите получават сертификат от Линукс академията.